Meddygon Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS)

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio i ddwy rôl Tiwtor SAS, un yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a'r llall yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Cliciwch ar y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth a ffurflen gais:

Swyddi gwag

Mae'r Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol, a elwid gynt yn feddygon ar radd swydd nad ydynt yn ymgynghori, yn grŵp o feddygon sydd wedi dewis parhau ar yr un radd yn eu swydd bresennol, neu sydd am ba bynnag reswm wedi methu â chael dyrchafiad i radd ymgynghorydd.

Yng Nghymru, mae dros 1,000 o Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol, ac maent cynrychioli cyfran sylweddol o tua 20% o weithlu ysbyty'r GIG. Mae gan lawer o'r meddygon hyn gymwysterau ôl-raddedig ac maent yn gymrodyr ac yn aelodau o'r Colegau Brenhinol. Mae nifer sylweddol o'r meddygon hyn yn gweithio'n annibynnol ar lefel uchel iawn, gydag ymreolaeth a chyfrifoldebau cynyddol.

Nid yw anghenion proffesiynol na datblygiad Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol wedi cael eu cyflawni'n ddigonol, ac mae AaGIC yn cydnabod y dylid cynnig cyfleoedd hyfforddi gwell er mwyn iddynt gael eu hail-ddilysu. Mae hyn yn galw am Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus sy'n bodloni eu gofynion ac sy'n berthnasol i gyfnod eu gyrfaoedd a'u hamcanion, ac sy'n creu meddyg wedi'i hyfforddi'n well. Golyga hyn iddynt gael yr wybodaeth a'r sgiliau perthnasol i'w helpu i fod yn gymwys i gael eu henwi ar Gofrestr Arbenigwyr y Cyngor Meddygol Cyffredinol a gweithio fel ymgynghorydd.

Mae tair prif amcan yn strategaeth AaGIC ar gyfer Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol:

  1. datblygu seilwaith leol sy'n addas i gefnogi Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol ym mhob Bwrdd Iechyd.

  2. cynnig cyfleoedd hyfforddi ychwanegol ar gyfer datblygiad personol.

  3. ystyried ac arwain cyfleoedd i gyflwyno fframwaith sicrhau ansawdd a fydd o gymorth yn y broses ail-ddilysu.

Mr Raj Nirula, Deon Cyswllt y Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol, sy'n arwain a hwyluso addysg, hyfforddiant a chynnydd gyrfaol holl Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol Cymru. Caiff ei gefnogi gan rwydwaith o Diwtoriaid ar gyfer Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol ym mhob Bwrdd Iechyd ledled Cymru, sy'n hwyluso hyfforddiant a chynnydd gyrfaol Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol, sef:

Bwrdd Iechyd

Enw

Cyfeiriad Ebost

Ysbyty

Arbenigol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe 

Dr Raghu Acharya

raghu.acharya@wales.nhs.uk

Ysbyty Tywysoges Cymru

Anaestheteg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mr Suresh Pandalai

suresh.pandalai@wales.nhs.uk

Ysybyty Gwent Brenhinol

Iwroleg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Julie Jones

julie.dr.jones@wales.nhs.uk

Ysbyty Glan Clwyd

Oncoleg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dr Frauke Pelz

frauke.pelz@wales.nhs.uk

Ysbyty Prifysgol Cymru

Geneteg Feddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mr Urmil Chalishazar

urmil.chalishazar@wales.nhs.uk

Ysbyty Morgannwg Brenhinol

Clust, Trwyn a Gwddf

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Safle gwag

 

 

 

 

Hyfforddiant ac adnabyddiaeth

Mae gan y tiwtoriaid gronfa arian ar gyfer cyfleoedd hyfforddi lleol yn eu byrddau iechyd lleol. Maent hefyd wedi llunio'r rhifynnau canlynol yn rhan o'r gyfres 'Sut i...':

Mae AaGIC yn gweinyddu dwy rownd ariannu i gefnogi datblygiad proffesiynol Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol ymhellach. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen o gyrsiau hyfforddiant cyffredinol ar gyfer Staff ac Arbenigwyr Cyswllt yn rheolaidd yng ngogledd a de Cymru. Ers 2009, rydym wedi cynnal Cynadleddau i Staff ac Arbenigwyr Cyswllt sydd wedi rhoi cyfle iddynt rwydweithio a thrafod y newidiadau sy'n mynd rhagddynt yn y GIG. Rydym hefyd yn cydnabod Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol am eu haddysgu rhagorol a'u harloesedd mewn Noson Wobrwyo. Rydym yn parhau i edrych am fframweithiau sicrhau ansawdd amgen er mwyn i Staff ac Arbenigwyr Cyswllt allu profi a chofnodi eu cymhwysedd a'u profiad.

Gwahoddir Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol i gyflwyno ffurflen werthuso i AaGIC wedi iddynt gwblhau eu hyfforddiant. Bydd hyn yn rhoi gwybod i'r Deon Cyswllt a'r Tiwtoriaid a ydynt yn fodlon ar yr hyfforddiant Datblygu Proffesiynol Parhaus er mwyn iddynt adolygu'r hyfforddiant a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Siarter Newydd

Mae siarter newydd, sy'n cadarnhau cynhaliad llawn i Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol a deintyddol yn y gweithle, ac yn cadarnhau adnabyddiaeth addas, wedi cael ei lansio.

Siarter i Gymru

Strategaeth Cynhaliad

Cynhaliodd yr Athro Alison Bullock, Athro mewn Ymchwil Addysg Meddygol a Deintyddol, yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol, adolygiad o sut caiff y strategaeth gefnogi ar gyfer Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol ei rhoi ar waith yng Nghymru. Mae adroddiad yr Athro Bullock ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Carolyn Evans, Swyddog Cynorthwyo Staff ac Arbenigwyr Cyswllt meddygol, drwy ebost.

Cyrsiau Generig-2019/20

Mae AaGIC wedi trefnu cyfres o gyrsiau ffactorau dynol ar gyfer meddygon SAS a Deintyddion. Bydd y cyrsiau hyfforddi yn cael eu cynnal yn y gogledd, y canolbarth a'r de, a byddant yn rhydd i fynychu. Nodwch, er bod y cyrsiau yn y de yn llawn erbyn hyn, gwiriwch fod y cyrsiau isod ar gael:

Gwneud Achos Busnes - cwrs 1 diwrnod – Gogledd Cymru

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019, Ystafell Foyer, Canolfan Ôl-raddedig, Ysbyty Glan Clwyd

Dosbarth Meistr Medico-Cyfreithiolcwrs 1 diwrnod – Gogledd Cymru

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020, Ystafell Foyer, Canolfan Ôl-raddedig, Ysbyty Glan Clwyd

Ffactorau Dynol ar gyfer Diogelwch Cleifioncwrs 2 ddiwrnod – Canolbarth Cymru

Dydd Mawrth 28 Dydd Mercher 29 Ionawr 2020, Gwesty a Spa’r Metropole, Llandrindod, Powys

Ceisiadau am ariannu

Rydym wedi dyrannu arian o'i cyllideb ar gyfer datblygiad proffesiynol i feddygon/deintyddion SAS. Os yw meddyg/deintydd SAS yn gwneud cais am unrhyw gwrs neu hyfforddiant atodol a fydd, yn eu barn hwy, yn eu helpu i ddatblygu eu gwasanaeth, gallant wneud cais am arian gennym.

Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol i'r gyllideb absenoldeb astudio. Mae'r arian i dalu ffioedd y cwrs yn unig, h.y. nid ar gyfer teithio a/neu gynhaliaeth. Bydd swm y cyllid a ddyfernir yn cael ei bennu yn erbyn nifer y ceisiadau cymwys a dderbynnir a'r cyllid sydd ar gael. Ar ôl i feddyg SAS ymgymryd â'r datblygiad proffesiynol, bydd angen iddo gwblhau ffurflen werthuso, yn nodi sut y mae'r cwrs wedi bod o fudd i'w Bwrdd Iechyd ac i'w hun.

Os ydych yn Feddyg neu'n Ddeintydd SAS yng Nghymru, ac nad ydych ar ein rhestr ddosbarthu e-bost, anfonwch e-bost i heiw.sas@wales.nhs.uk gyda'ch enw,  arbenigedd, gradd a Bwrdd Iechyd, a bydd Carolyn yn eich cynnwys ar y rhestr ddosbarthu er mwyn derbyn gwybodaeth amserol.

Cynhadledd Meddygon a Deintyddion SAS

Bob blwyddyn, mae dwy gynhadledd ar gyfer Meddygon a Deintyddion SAS yn cael eu cynnal (fel arfer, un yn y gogledd ac un yn y de) sydd wedi rhoi cyfle i feddygon SAS rwydweithio â'i gilydd, er mwyn deall y gwaith y mae AaGIC yn ei wneud i gefnogi Meddygon SAS yng Nghymru ac i dderbyn gwybodaeth hanfodol am unrhyw newidiadau sy'n digwydd o fewn y GIG.  Mae'r gynhadledd nesaf wedi'i threfnu ar gyfer dydd Llun 11 Tachwedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Holwch yn ôl am ragor o wybodaeth.

Back to top