Mae cynllun Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn (LLALL)

Mae cynllun Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn (LLALL) yn gyfle i feddygon/deintyddion dan hyfforddiant cymwys o bob gradd weithio'n rhan-amser pan na fo gweithio'n amser llawn yn bosibl/rhesymol, yn hytrach na gorfod rhoi'r gorau i weithio'n gyfan gwbl.

Bwriad Deoniaeth Cymru â'r cynllun hwn yw cynnig hyfforddiant LlALl fel ei fod ar gael i gynifer o hyfforddeion cymwys ag sy'n bosibl, a'u bod yn cydymffurfio ag egwyddorion Canllawiau Cyflogwr y GIG, Hyblygrwydd Meddygon dan Hyfforddiant: Egwyddorion sylfaenol y trefniadau newydd ar gyfer hyfforddiant hyblyg.

Mae gwybodaeth fanwl am y cynllun Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn yng Nghymru ar gael yn y Polisi Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn.

Amcanion y Cynllun

• Cadw doctoriaid/deintyddion sy'n dymuno parhau gyda'u hyfforddiant llai nag amser llawn o fewn y gweithlu.
• Hyrwyddo cydbwysedd rhwng bywyd, gwaith a chynnydd gyrfaol meddygon/deintyddion sy'n hyfforddi yn y GIG.
• Sicrhau bod hyfforddiant parhaus yn y rhaglenni ar sail amser cyfwerth (pro rata).
• Cynnig cydbwysedd rhwng trefniadau hyfforddiant hyblyg, gofynion addysgol hyfforddeion amser llawn a rhan-amser ac anghenion y gwasanaeth.

Pwy sy'n gymwys?

Mae pob hyfforddai'n gymwys i wneud cais am Hyfforddiant Llai nag Amser Llawn. Dylai'r rheiny sy'n dymuno gwneud hynny brofi na fyddai hyfforddiant amser llawn yn ymarferol bosibl iddynt am resymau personol.

Mae dau ddosbarthiad ar gyfer bod yn gymwys i hyfforddi Llai nag Amser Llawn:

Dosbarthiad 1 - Meddygon/deintyddion dan hyfforddiant gydag:

  • Anabledd neu salwch (gall hyn gynnwys triniaethau meddygol parhaus megis triniaeth ffrwythlondeb);
  • Cyfrifoldeb gofalu am blant (ar gael i ddynion a menywod);
  • Cyfrifoldeb gofalu am bartner, teulu neu eraill sy'n sâl/anabl ac sy'n ddibynnol arnynt.

Dosbarthiad 2 - Meddygon/deintyddion dan hyfforddiant gyda:

  • Chyfle unigryw. Os yw hyfforddai'n cael cynnig cyfle unigryw ar gyfer eu datblygiad personol/proffesiynol eu hunain, a fyddai'n effeithio ar eu gallu i hyfforddi'n amser llawn. Er enghraifft, hyfforddi ar gyfer digwyddiadau chwaraeon cenedlaethol/rhyngwladol, neu gyfrifoldeb tymor byr arbennig, megis bod yn aelod o bwyllgor cenedlaethol;
  • Ymrwymiad crefyddol. Os oes gan hyfforddai ymrwymiad crefyddol sy'n cynnwys hyfforddiant ar gyfer rôl arbennig sydd angen neilltuo swm penodol o amser ac ymrwymiad ar ei gyfer, gan arwain at yr angen i weithio'n llai nag amser llawn;
  • Datblygiad nad yw'n feddygol. Os caiff hyfforddai gynnig hyfforddiant datblygiad proffesiynol nad yw'n feddygol megis cyrsiau rheoli, cyrsiau cyfraith, cyrsiau celfyddyd gain, sydd angen neilltuo swm penodol o amser ar ei gyfer, gan arwain at yr angen i weithio'n llai nag amser llawn.

Cewch ragor o wybodaeth yn y Polisi Hyfforddi

Dolenni

Back to top